Tuesday, November 29, 2005


sa bawat araw na pinapaslang ang magbubukid ng bayan, sanlibong ulit ang silakbo ng pakikibaka ng sambayanan!
sipatin ang kalayaan!

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home