Tuesday, November 29, 2005


nasa kanayunan ang rurok ng tunggalian. doon sa mga parang nakahanda ang mamamayan sa bawat kilos ng kalaban.
sipatin ang kalayaan!

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home