Sunday, July 24, 2005

SONA Na!

Linilikha natin ang kasaysayan ngayon.

Bilang Iskolar ng Bayan, bilang kabataan, bilang bahagi ng sambayanan inaapi at pinagsasamantalahan.

Sa darating na Lunes, dalawa ang SONA na magaganap - Ang moro-morong SONA sa plenaryo ng mga kinatawan kuno ng mamamayan sa mga distrito at ang SONA ng mamamayan sa lansangan.

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home