Wednesday, March 09, 2005


Kasama, hindi masasayang kailanman ang dugong inalay mo para sa sambayanan, para sa masang api, para sa pagpapalaya ng tanikala ng uring magsasaka. Habang nagpapatuloy kaming kumilos para mulatin ang pinakamalawak na hanay ng masa nang sa wakas ay makipaglaban, sa alaala mo at sa iba pang mga martir ng kilusan iaaalay ang bawat tagumpay. Darating din ang araw kasama, lalaya rin ang lupa at bawat patak ng dugong binuwis ang siyang binhi ng lipunang mapagpalaya at makatarungan. Magwawakas din sa dulong abot-tanaw ang pagsasamantala at pagdarahop ng mamamayan. Kami ay magpapatuloy, kasama, habang hindi nagtatagumpay at hindi nakakamtan ang tunay na kalayaan. Mabuhay si Kasamang Abel Ladera! Martir ng Rebolusyon, Bayani ng Sambayanan! Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home