Tuesday, March 08, 2005


Kabataan, tumungo sa kanayunan. Makipamuhay at matuto sa masa. Bigkisin ang hanay, makibaka hanggang sa tagumpay! Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home