Tuesday, March 08, 2005


Ilang sandali ng pahinga at tatahak na namang muli ang mga kabataang ito sa pag-ikot at pagbisita ng mga baryo at sitio sa palibot ng malawak na asyenda. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home