Tuesday, March 08, 2005


Ilang kabataan mula sa Pi Sigma Fraternity ang dumayo mula pa sa Pamantasan ng Pilipinas sa Maynila upang makiisa sa pakikibaka at pakikipaglaban ng mga manggagawang bukid at mamamayan ng Asyenda Luisita. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home