Tuesday, March 08, 2005


Dalawa silang magkakapatid. Dinala sila rito sa asyenda ng kanyang mga magulang mula pa sa Negros. Hindi siya nag-aaral at tumutulong na lamang sa gawaing bukid. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home