Tuesday, March 08, 2005


Bawal ang magtanim ng kahit anong gulay sa malawak na tubuhan ng asyenda. Ganunpaman, nakapagtatanim na ang dalawang mga magsasakang ito ng kanilang maliit na gulayan, nababakuran na rin nila ito. Hindi dahil pinagbigyan na sila ng burgesya-komprador, kundi, dahil ang bahaging ito ng asyenda ay sakop na ng sonang gerilya ng hukbong bayan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home