Thursday, February 10, 2005


Tangan ang mga bandila ng pakikibaka, sinuong ng mga Iskolar ng Bayan ang banta ng pulisya ng dispersal. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home