Monday, February 28, 2005


Sinarado ng mga manggagawa ang lahat ng gate ng asyenda. kahit ang pinakamalilit na pasukan at labasan ng tao. Para hindi makalabas ang mga asukal at mga tulisan ng kilusan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home