Monday, February 28, 2005


Sa paghupa ng mga putok, nananatili ang marubdob na paninindigang ipagtagumpay ang laban. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home