Thursday, February 10, 2005


Sa abot-tanaw ng dalampasigan matatagpuan ang pag-asa at pangarap ng maralita - abot-tanaw na kailanman hindi mahahawakan at maabutan ng sambayanang nagdarahop sa pag-iral ng kasalukuyang sistema. Sa takipsilim ng bawat araw, patuloy ang pakikibaka. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home