Tuesday, February 15, 2005


pagmasdan si chino roces. andaming pinagdaanan niyan pare sa pakikipaglaban sa diktadurya. linansag yan, inagaw yung palimbagan niya ng diyaryo. kabilang siya sa mga dakilang bahagi ng burgesya - kasama si pepe diokno at lorenzo tanada na binatuta ng pasistang rehimen na namulatan sa katotohanan ng papaigting na kilusang may hukbong nasa kanayunan.  Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home