Monday, February 28, 2005


Pagbabayarin ang mga Cojuangco sa paglason sa tubig-inumin ng isang baryo sa palibot ng asyenda. Dito tinatapon ang lahat ng kemikal na mula sa asukarera. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home