Thursday, February 17, 2005


Nagsama-sama ang mga progresibo at sagad-sagarang reaksiyonaryo upang tutulan ang pagpasa ng VAT sa Senado. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home