Monday, February 28, 2005


Nagpiket ang mga estudyante ng University of the East upang tutulang ang nakaambang pagtaas ng matrikula sa kanilang paaralan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home