Thursday, February 10, 2005


Nagmartsa ang mga Iskolar ng Bayan papasok sa Senado upang igiit ang batayang karapatan sa edukasyon Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home