Monday, February 28, 2005


Katibayan ng pagmamay-ari ng Asyenda Luisita. Hindi nakakain ang katibayan, maski ang 9.50 kada linggo. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home