Tuesday, February 15, 2005


kahit sa panahon ng pagkilos, hindi natatapos ang panahon ng diskusyon ukol sa krisis ng lipunan at ang paraan kung papaanong babaguhin ito. sabi ng huling nagsalita na mula sa anakbayan, iisa lang - ang pambansa-demokratikong pakikibaka.  Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home