Monday, February 28, 2005


"Hinding-hindi tayo mapapagod mga kasama sa paglulunsad ng mga EDSA dahil darating din ang araw na tayo na ang siyang nandoon sa Malacanang at ieetsapuwera natin, silang nanlilinlang at nagsasamantala." Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home