Wednesday, February 16, 2005


Hindi nagpahuli ang iba'tibang mga sektor sa pagrehistro ng kanilang mariing pagtutol sa panibagong krus na papasanin ng mamamayan para lamang magkaroon ng dagdag na pera para sa pamabayad interes ng utang panlabas. Ang mga buwis naman na ito ay hindi napupunta sa mga batayang serbisyo tulad ng edukasyon, kalusugan, pabahay at reporma sa lupa kundi sa bulsa ng mga burukrata-kapitalistang namamayani sa pamahalaan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home