Thursday, February 10, 2005


Habang nagtatalumpati ang mga lider-estudyante sa mobilisasyon, naghahanda naman ng sariling pagkilos ang reaksyonaryong hanay ng kapulisan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home