Monday, February 28, 2005


Ginagatasan ng napakaraming kapitalista-edukador ang sahod at pawis ng mga magulang ng mga dukhang kabataang nangangarap ng magandang kinabukasan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home