Wednesday, February 16, 2005


February 16, 2004 SENADO - Nagkaroon ng isang malaking mobilisasyong dinaluhan ng iba-ibang mga grupong pulitikal sa harapan ng Manila Film Center upang tuligsain ang panukalang-batas na nagtataas ng VAT mula 10 percent at magiging 12 percent. Pinasinungalingan ng mga progresibong grupo ang pangako ng rehimen ni GMA na hindi tatamaan ang mamamayan sa mga fiscal tax measures na ito. Kahit anong mangyari, ipapasa at ipapasa sa taumbayan ang epekto ng anuman pagtataas ng buwis, lalo't higit ang epekto nito sa mga batayang pangangailangan ng mamamayan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home