Wednesday, February 16, 2005


Dumagsa ang hanay ng kababaihan, kabataan, maralitang tagalungsod, petiburgesya, uring manggagawa at magsasaka sa mobilisasyon ito laban sa VAT. Wala raw VAT sa mga produktong agrikultural, pero hindi naman kumakain ng hilaw ang mamamayan. Gumagamit din sila ng LPG, mantika, suka, toyo at ibang pang mga produktong kagyat na maaapektuhan pagdausdos ng VAT sa sambayanan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home