Monday, February 28, 2005


Dahil binara ng kapulisan ang daanan patungo sa Mendiola, pinagpatuloy na lamang ng mga estudyante ang kanilang programa. Ganunpaman, nagtagumpay pa rin ang mga kabataan sa kanilang kilos protesta dahil tatlon beses na nabutas ng mga kabataan ang hanay ng mga pulis. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home