Thursday, February 10, 2005


Bumaba si Jinggoy Estrada sa mobilisasyon para makipagdiyalogo sa mga Iskolar ng Bayan.
 Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home