Wednesday, February 16, 2005


Bayan Muna Rep. Satur Ocampo - Tinalikuran ang komportableng trabaho bilang journalist noong panahon ng rehimeng Marcos upang paglingkuran ang sambayanan at bitbitin ang pambansa-demokratikong linya ng pakikibaka. Hanggang ngayon, mula sa lansangan hanggang sa parliamento, naroon siya at nagpapatuloy sa pagsusulong ng interes ng mamamayan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home