Monday, February 28, 2005


Ang VAT ang siyang pahirap. Habang hindi tinutugunan ng pamahalaan ang mga pundamental na problema ng sambayanan, walang magagawa ang anumang dagdag na buwis. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home