Monday, February 28, 2005


Ang reaksyonaryong kapulisan at ang kabataang lumalaban. Tunggalian ng puwersa subalit nagmumula sa parehong uring pinagsasamantalahan. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home