Monday, February 28, 2005


Ang lahat ng tanaw ng mata ko ay akin, at lagpas pa sa abot ng tinatanaw mo. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home