Monday, February 28, 2005


Ang laban ng Iskolar ng Bayan ay hindi hiwalay sa pakikibaka ng magsasaka sa lupa, manggagawa sa sahod. Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home