Monday, February 28, 2005


"Ang laban ng Asyenda ay laban ng komunidad, laban ng mga bara-barangay at mamamayan." Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home