Monday, February 28, 2005


"Ang laban ito ay para sa kinabukasan, ng aming pamilya at ng aming mga anak, para sa sambayanang api."  Posted by Hello

Comments: Post a Comment

Free Web Counter

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<< Home